PLANIN TÜRÜ, ÖLÇEĞİ, KAPSAMI VE GEREKÇESİ

 Kütahya Çavdarhisar 1/1000 uygulama imar planında ve 1/5000 nazım imar planında mülkiyeti kamuya ait Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 parsellerde belediyenin talebi üzerine plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

Plan değişikliği kapsamı Çavdarhisar meri plan sınırları içinde Cereller mahalle sınırında kalan 274/36-313/1-305/2 parsellerde 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değişiklik hazırlanmıştır.

Plan değişikliği gerekçesi, söz konusu 305 ada 2 parselde yapılmak istenen  konut ve işyerlerinin meri plana göre alana yapılamamasından dolayı Çavdarhisar Belediyesi resen plan değişikliği teklifi hazırlatmıştır.

PLANLAMA ALANININ TANIMI VE KONUMU

Ek 1(274/36-313/1-305/2 PARSELLER UYDU GÖRÜNTÜSÜ)

Çavdarhisar, Cereller Mahallesi 274/36-313/1-305/2 parseller 30L4B-30L3A-30L3B 1/1000 plan paftalarında X:4 340 267—4 340 218, Y: 466 901—466 907 koordinatları arasında kalmaktadır. 305/2 parsel mülkiyeti Kaymakamlığa ait olup 274/1 ve 313/1 parseller ise belediyeye aittir. Plan değişikliği yapılan alanlar Çavdarhisar Gediz yolunun doğusunda kalmaktadır.

MEVCUT İMAR PLANI

Ek 2 (274/36-313/1-305/2 parsellerde MER’İ İMAR PLANI)

Cereller Mahallesi 305 ada 2 parsel Sosyal Tesis Alanı planlı olup, 274/36 – 313/1 parseller ise yol ve konut alanı olarak planlıdır.

Cereller mahallesi 305 ada 2 parselde planlanan Ticaret+Konut Alanından kaynaklanacak yoğunluğun ihtiyacı olan sosyal teknik alt yapı alanı ve azalan Sosyal Tesis alanı 274/1 ve 313/1 parseller bölgesinde karşılanacaktır.

YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

ALAN DAĞILIM TABLOSU

 

MERİ PLAN

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

FARK

Alan Adı

Adet

ALAN (m²)

Adet

ALAN (m²)

ALAN (m²)

Sosyal Tesis Alanı

1

560

1

571

11

 

PARK

1

 514

514

 

TİCARET+ KONUT ALANI

— 

1

560

560

 

     

 

YOĞUNLUK HESABI

TİCARET+ KONUT ALANI

1

560 X 1.6

896 M²TOPLAM INŞAAT ALANI (224 m² si TİCARET)

672/(30M2/KİŞİ)=23 KİŞİ

• Cereller Mahallesi 305 ada 2 Parselde 560 m2 Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.40 KAKS:1.60 yapılaşma koşullu Ticaret+Konut Alanı planlanmıştır. Ticaret +Konut Alanı düzenlenmesi ile azalan Sosyal Tesis Alanı 274/36 ve 313/1 parsel alanlarının bulunduğu bölgede 571 m² olarak düzenlenmiştir. Yapılan plan değişikliği sonrası Ticaret+Konut Alanı 560 m2 arttırılmış, artan yapı yoğunluğu 560 X 1,6 = 896 m² olup, bu inşaat alanının 224 m² ticaret (İşyeri) olarak kullanılacaktır. Böylece 672/30 = 23 kişi plan yoğunluğunun arttırıldığı hesaplanmış, ihtiyaç olan sosyal teknik altyapı alanı, park alanı olarak 274/36 ve 313/1 parsellerde 514 m² olacak şekilde sağlanmıştır. 

• Cereller Mahallesi 274/36 ve 313/1 parsellerin bulunduğu bölgede E:1.00, Yençok:9.50 yapılaşma koşullu Sosyal Tesis Alanı ve 514 m² Park Alanı düzenlenmiştir. 

PLAN NOTLARI 

Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı Kanun Ve İlgili Yönetmelikler İle Çavdarhisar Belediyesinin Onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Geçerlidir. 

Ticaret +Konut Alanı İçine Yapılacak Yapılar, Yapılaşma Koşullarına Uyulması Şartı İle Mimari Avan Projeye Göre Ruhsatlandırılabilir, Bina Cephe Ve Derinlikleri Serbesttir.