Bugün

Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacaktır
Tarih: 01-03-2018 14:18:04 Güncelleme: 11-07-2018 13:20:04 + -


Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi, Cereller Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Çavdarhisar Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut + Dükkan İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacaktır

                                                   KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

 
Çavdarhisar  Belediye Başkanlığından:

Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi, Cereller Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Çavdarhisar Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut + Dükkan İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kütahya,  İlçesi : Çavdarhisar , Semti: Cereller, Pafta Ada/Parsel : j23d08a2a  pafta 306 ada 9 parsel  Alanı: 825,84 m² ,  Bürüt inşaat alanı : 1481,70  m² , İşin adı / Kullanım şekli :  Konut + Dükkan

1- İhale 26/03/2018 Pazartesi günü saat 14.00’da  Çavdarhisar Belediyesi Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı salonu  adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.
2- Bu işin muhammen bedeli ¨ 336.001,62 (üçyüzotuzaltıbinbir Türk  Lirası Altmışiki Kuruş)dır.
3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
    A- Kanuni ikametgahı olması,
    B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya  irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
    C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
         a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
         c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
    D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;
          a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
          b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
          c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
    E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
     F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
    G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
    H- Çavdarhisar Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz ¨ 10.080,00 (Onbinseksen Türk Lirası) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Çavdarhisar Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
     İ-  Teknik personel taahhütnamesi
     J-  Yapı araçları taahhütnamesi

     K- Son beş yıla ait ( 2013-2018 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) ¨ 100,00 lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Çavdarhisar/KÜTAHYA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.
5-İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Belediyemizce tasdikli olacaktır.
6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Çavdarhisar Belediye Başkanlığı Encümen rapörtörlüğüne verilmesi şarttır.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.






Çavdarhisar İlçemizi Daha Önce Ziyaret Ettiniz mi


HAVA DURUMU
LİNKLER
YUKARI